h

Begroting gemeente Venray gericht op de toekomst?

2 november 2006

Begroting gemeente Venray gericht op de toekomst?

Hoe zou het zijn als wij over 10 jaar kunnen kijken naar de CANON van Venray? Terugkijkend op de geschiedenis en de ambitieuze plannen van de gemeente Venray? Welke doelen zijn gerealiseerd en zijn van belang voor een verdere toekomst? Zijn er onderwerpen die wellicht op de kaart zijn gebracht waarover wij, achteraf gezien, trots op kunnen zijn of waarvoor we ons schamen? Hoe zou de jeugd denken over het multifunctioneel centrum of het jongerencentrum in het Podium? Zijn er nog altijd wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen? Heeft de WMO dat gebracht wat wij voor ogen hadden, of was het misschien toch een ordinaire bezuinigingsmaatregel? Is het zorgvoorzieningenniveau gehandhaafd en heeft ze de toenemende vraag naar de zorgvoorziening gevolgd? Is het circuit de Peel uitgegroeid tot een onding voor de natuur en de omgeving? Of is Venray dan toch de groenste stad van Nederland geworden? Vergrijst Venray of is er genoeg werk, woonruimte en scholing voor de jongvolwassenen? Heeft de Floriade die impuls gegeven die ervan verwacht werd, of zijn we nog steeds de schulden aan het afbetalen?
De SP noemt dit niet zomaar, want dit zijn de punten waar het om gaat wat de SP betreft.

De SP heeft in het verleden, zowel landelijk als lokaal actie gevoerd in het kader van de afbraak van de sociale woningbouw. Wij blijven van mening dat de huidige beleids-voornemens te minimaal zijn om een goed sociaal woningbeleid uit te voeren. We wijzen hierbij op de groeiende wachtlijst en de toenemende wachttijd voor een betaalbare huurwoning. Het investeren in midden- en duurdere woonconcepten zoals de gemeente voorstelt zal niet het nodige effect van doorstroming vanuit de goedkopere woonconcepten veroorzaken. Daarnaast zien we graag een concrete uitvoering van de prestatieafspraken, die zowel gebaseerd zijn op sociaal- economische ontwikkelingen als op demografische ontwikkelingen met de woningcorporatie worden gemaakt. Ook zal de verkoop van betaalbare huurwoningen op zijn minst begrenst moeten worden zoniet voorkomen. Hoe houden wij de jeugd in Venray, zodat zij niet naar andere steden trekken i.v.m. de lange wachtlijsten. Wat is de inzet concreet, of met andere woorden hoeveel huizen zijn er dadelijk te huur of te koop in de goedkope klasse, zodat de wachtlijsten op termijn sterk verminderd kunnen worden. Kunnen wij, op termijn voor goede huisvesting voor de jeugd zorgen, ook in de kerkdorpen?

Over de WMO blijven wij ons zorgen maken, wij zijn nog steeds van mening dat dit een bezuinigingsmaatregel is die de regering heeft opgelegd. Enerzijds daagt de WMO uit om het leven in eigen hand te nemen, zo autonoom en onafhankelijk mogelijk; anderzijds zegt de WMO dat burgers eerder bij elkaar moeten aankloppen. Hierin zit een tegenstrijdigheid. De WMO is het begin van een samenleving naar Amerikaans model; een keiharde samenleving die alleen maar winnaars en verliezers telt.
Ondanks het feit dat wij op lokaal niveau druk bezig zijn met de invoering van de WMO vraag ik toch voor het volgende de aandacht: de WMO is niet alleen een voorziening voor gehandicapten en ouderen, maar reikt verder en ik blijf hameren op de negen prestatievelden; het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten; op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen en ondersteuning van ouders met problemen bij het opvoeden; het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem; het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer; maatschappelijke opvang, advies en steunpunten huiselijk geweld; OGGZ, de openbare geestelijke gezondheidszorg; ambulante verslavingszorg. Een aantal punten wordt wel genoemd in de begroting maar de SP mist de samenhang met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hoe staat het met de financiën, wanneer is hier een totaalbeeld van en hoe maken wij onze keuzes voor de toekomst.

Het jongerenbeleid blijft een zorgenkind van de gemeente Venray. En dan hebben we het niet alleen over de jeugdcentra. Venray is kennisintensief; maar wat doen wij met deze kennis?
Wil de gemeente Venray investeren in een diversiteit aan bedrijven waar zowel de laag- , midden- als hoogopgeleide jongeren meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. Hebben wij genoeg ontspanningsmogelijkheden voor de gehele jeugd van Venray? Als SP willen we inzetten op betaalbare huisvesting, vaste of reguliere banen, voeldoende stageplekken, toegankelijke en betaalbare recreatie en ontspanning voor de jeugd.

Wat we missen is een helder, inzichtelijk verhaal over de Floriade, wat heeft het tot nu toe gekost en onder welke posten staat het hier en daar in de begroting. Het zal velen interesseren hoeveel geld jaarlijks hieraan uitgegeven wordt. Kan er een overzicht komen van de uitgaven tot nu toe en kan er een apart overzichtje komen van de uitgaven voor 2007?

Misschien dat de canon over 10 jaar afsluit met een verwijzing naar de verkiezingen van 22 november a.s. waarbij de SP zoveel steun verwerft dat zij kan meeregeren en er voor Venray en Nederland eindelijk betere tijden aanbreken voor hetzelfde geld.

Namens de SP-fractie Venray

Jolanda Dijkema
Elianne Sweelssen

Uit: Algemene Beschouwingen; begroting 2007

U bent hier