h

Venray, een dorp en een stad aan het water; de algemene beschouwingen 2008

31 oktober 2008

Venray, een dorp en een stad aan het water; de algemene beschouwingen 2008

Op 11 november houdt de Venrayse gemeenteraad haar laatste algemene beschouwingen; in 2009 zijn er verkiezingen en wordt de gemeente Venray uitgebreid met Wanssum, Geijsteren en Blitterswijck. Venray wordt groot! Maar het zijn ook moeilijke tijden. De recente kredietcrisis, schrijnende situaties in de thuiszorg, stijgende prijzen voor energie en gezondheidszorg. En naast de homo-sapiens bestaat er ook een homo-graaiens; ongelimiteerd zakkenvullen schijnt een topsport te zijn. De SP kijkt terug en blikt alvast in de toekomst!

De SP-FractieHet zijn moeilijke tijden, het lijkt erop dat de ene crisis de andere opvolgt. Financieel gaat het slecht in de wereld, de marktwerking in de thuiszorg heeft tot schrijnende situaties geleid, de woningmarkt lijkt alleen in het midden en duurdere segment te kunnen bouwen. Dankzij de privatisering zou de markt haar werk kunnen doen en dat zou de consument veel voordelen brengen. Die voordelen hebben we ten volle kunnen smaken: alsmaar stijgende energieprijzen, alsmaar stijgende kosten in de gezondheidszorg, premies die elk jaar omhoog gaan en vergoedingen die steeds minder worden. Inmiddels wordt het openbaar vervoer steeds duurder en de energiekosten hoger. De salarissen van topambtenaren is gigantisch, een salaris waar onze minister president alleen maar van kan dromen. Schaamteloos graaien is topsport nummer 1 geworden. De homo-graaiens is een bekend fenomeen geworden in het hogere segment. Wat blijft is de werkvloer, de mensen die het moeten doen; in de zorg, in de fabrieken, de kleine ondernemer. Zij hebben geen baat bij dit beleid dat uitgezet wordt in Den Haag en dat zijn weerslag heeft in vele gemeentes van Nederland. Zij hebben te kampen met huisuitzettingen, onzekerheid omtrent spaargeld, afsluiten van energie, simpelweg….. moeite met rondkomen. Ook in Venray!
De SP meent te kunnen zeggen dat de mens in al haar facetten afhankelijk is in de omstandigheden waarin hij/zij leeft. Het motto is dan ook: maak de omstandigheden menselijk. De mens als maat van alle dingen, zoek de menselijke maat! Met dit motto zullen wij, als SP-fractie de meetlat langs de programmabegroting 2009 leggen.

Venray zorgt voor elkaar
Doelstelling van dit programma: De Venraynaar van 2015 is zelfredzaam en is dan ook in de gelegenheid om grotendeels voor zijn eigen welzijn te zorgen. Zorg zit Venray in de genen.

De zorg zit ons in de genen, dat kan ook niet anders omdat Venray een aantal grote zorginstellingen heeft. Ook is, in het kader van de WMO, deze doelstelling bij de gemeente neergelegd. Maar wat zien we in de praktijk, de marktwerking in de zorg heeft de zorg geen goed gedaan, er is sprake van een uitholling in de zorg. Het spotje van de SP is hier een voorbeeld van. Laten we ons vooral niet laten leiden door het geld maar door de menselijke maat. Een recent voorbeeld uit de Venrayse gemeente is dat een burger, gehandicapt, niet meer in haar huis kan wonen omdat er aanpassingen nodig zijn, deze aanpassing aan het huis wordt niet vergoed. De kosten zijn te hoog, wel wordt er een woning aangeboden die wel aan de eisen van zorg voldoet. Het probleem wordt erkend, De woning die aangeboden wordt is uitgeleefd en sterk verouderd. Renovatie komt voor de rekening van de burger evenals een forse huurverhoging. De mantelzorg die in haar eigen omgeving gegarandeerd was, staat op losse schroeven. Waar is hier de menselijke maat gebleven? Waarom kan deze burger met handicap niet in haar eigen huis blijven wonen, in haar vertrouwde omgeving en haar vertrouwde buren en mantelzorgers?

De SP vraagt zich af of de wethouder bereid is om de zorggroep aan te spreken over de absurt hoge salarissen van de directeuren.

Venray gaat de veiligheidgevoelens middels een veiligheidsmonitor tweejaarlijks meten. En het cijfer dat in 2009 behaald dient te worden is een 6 en men streeft na 2 jaar naar een 6,7. De SP vindt dit cijfer erg laag, dit cijfer daagt niet uit tot echte verandering en een verhoging van de veiligheidsgevoelens. We moeten af van de zesjescultuur.
Wat kan er nu concreet gedaan worden ten aanzien van handhaving. De SP blijft zich af en toe herhalen. In eerdere beschouwingen is de nadruk al eens gelegd op het gedoogbeleid ten aanzien van drugs. Tot op de dag van vandaag is het nog steeds mogelijk om binnen het terrein van de ggz-instelling van onze gemeente drugs op bestelling te krijgen. Het gaat niet alleen om sofdrugs (wiet) maar ook om harddrugs (cocaïne en heroïne). Dit is een zeer kwalijke zaak, mede doordat we praten over cliënten in een kwetsbare positie. Zij zijn/worden afhankelijk van het middel, geven daar hun geld aan uit en er is sprake van achteruitgang in de behandeling. De aanvoer van deze drugs wordt gedaan door koeriers, waarschijnlijk in dienst van grotere bazen. Voor beide partijen, zowel client als koerier, is er sprake van een onveilige situatie.

De SP wil dat de wethouder hierin concrete stappen neemt.

Lokaal jeugdbeleid komt onvoldoende van de grond. Het Podium heeft de gemeente veel geld gekost. Het is aangepast aan de normen om grote feesten te houden. Hoe staat het er nu voor? Er is sprake van forse terugloop van jongeren, activiteiten zijn er nauwelijks.

De SP wil dat de wethouder deze dure investering kritisch onder de loep gaat nemen.

Bij zorg hoort ook leefbaarheid in de wijken; oude wijken, nieuwe wijken en wijken met een slecht imago. De leefbaarheid is direct zichtbaar in het straatmilieu. Hoe wordt deze onderhouden en hoe gaan we met elkaar om. Zwerfvuil is zo’n uitwas die de leefbaarheid belemmerd. Zolang er niet adequaat gereageerd wordt op meldingen van burgers is de leefbaarheid ver te zoeken. Burgers voelen zich niet serieus genomen en de betrouwbaarheid neemt af met als gevolg dat er geen meldingen meer binnenkomen. Een voorbeeld hiervan is het Brukske en Veltum. De plekken zijn bekend waar het vuil gedumpt wordt, toch moet de burger herhaaldelijk melden dat er sprake is van een grote opeenstapeling van zwerfvuil.
Waarom niet een structurele oplossing?
Het recreatiegebied Vlakwater is weer een andere vorm van leefbaarheid. Het gebied is sterk verwaarloosd, niet aantrekkelijk en het is een dumpplaats voor afval. De mooie speeltuin en het duingebied is regelmatig bedolven onder glas (bierflessen) en andere troep die de burgers achterlaten. Vuilniszakken worden gedumpt evenals stoelen, gft-afval, tv’s etc. We spreken nog niet over het drugstoerisme dat hoogtij viert in dit recreatiegebied.

De SP wil dat de wethouder onderzoekt en tot een voorstel komt om het zwerfafval te minimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld door de afvalstoffenheffing te verhogen met bijv. €5,- of €10,- om zodoende een keer per twee maanden grofvuil langs de huizen op te halen. Of misschien een andere optie; de burger van Venray de gelegenheid te geven om gratis hun grofvuil af te leveren bij het milieustation.
Het vrijgekomen bedrag zou gebruikt kunnen worden voor extra handhaving betreffende het zwerfafval.

Venray is levendig
Doelstelling van dit programma: Kleinschalige en grootschalige evenementen vinden zoveel mogelijk aansluiting op elkaar en versterken elkaar.

Het kan niet ontgaan zijn dat, als we kijken naar dit programmaonderdeel, het jeugd- en accommodatiebeleid nog niet van de grond is gekomen. We willen hier niet al te veel woorden aan vuil maken maar we vragen ons sterk af wanneer er spijkers met koppen geslagen worden.

De SP vraagt zich af op welke termijn, in deze collegeperiode, het duidelijk is voor diverse groepen waar ze aan toe zijn.

Venray voorziet in alle woonwensen
Doelstelling programma: De gemeente Venray biedt een gezonde en prettige leefomgeving voor alle burgers. Jonge gezinnen, jongeren en ouderen vinden hun plek. We richten ons op het inrichten en vernieuwen van de gemeente op het gebied van wonen, werken en natuur. Daarnaast hebben infrastructuur, bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid specifiek de aandacht.

In 2008 worden naar verwachting relatief weinig woningen opgeleverd, er is vertraging en ontwikkelaars zijn niet in staat om de verkooppercentages te halen. Wat we zien is dat er veel huizen te koop staan in Venray. Allen in het midden en duurdere segment. Het gaat hier om bestaande woningen en nieuwbouw. Wij vragen ons af of dit een goede ontwikkeling is. Zeker gezien het feit dat de sociale huurwoningen niet of nauwelijks gerealiseerd zijn. De prestatieafspraken, zoals de wethouder het vorig jaar trots vermeldde zijn niet gehaald. Wij schamen ons over het feit dat de recent gesloopte flats in Veltum nu weer onderwerp van gesprek zijn. De wethouder benoemt dit duidelijk, geen sloop maar eerst kijken naar een goede oplossing. Hoe kunnen wij dit de ex-bewoners van de twee flats in Veltum uitleggen. Zij zijn met schriftelijke dwang het huis uitgezet om elders in Venray hun leven op te bouwen. Weggerukt uit een vertrouwde omgeving en alleen maar omdat er niet goed doorgedacht is over de sloop van deze goede woningen. Want dat mogen we toch wel stellen, de renovatie van de andere flats is prima verlopen en het zijn prima huizen in het goedkope segment.
Wat we constateren is dat er een taskforse nodig is om de start van de sociale huurwoningen te versnellen. De SP vindt dit een kwalijke zaak. Was het ooit niet zo begonnen dat de woningbouwvereniging verplichtingen had ten aanzien van de sociale woningbouw? Hoe kan het dat deze verplichtingen niet nagekomen worden en dat het geld in grote projecten gaat zitten. Projecten die volgens ons wel mooi op de kaart staan maar die slecht verkopen. Ik refereer aan het plan ‘de Gouden Leeuw’. De scheve verhouding die er nu ontstaat tussen het goedkope segment (huur en koop) en het midden- en dure segment (huur en koop) is niet passend binnen deze tijd en is ook niet acceptabel. Op dit moment is het zo gesteld in Nederland dat het hebben van een baan met een contract voor onbepaalde tijd bijna een item is uit de vorige eeuw. Grote ondernemers (Flextronics) ontslaan mensen na een dienstijd van meer dan 30 jaar, omdat de ondernemer gaat investeren in het buitenland. Lees: lage lonenland. Dit gebeurt in Venray. De gedupeerden hebben geen zekerheid over hun toekomst. Laat staan dat ze een huis kunnen kopen in het goedkope segment dan wel een huis kunnen huren in het midden en duurdere segment. Geen bank, zeker gezien de kredietcrisis, gaat deze uitdaging aan. De SP schreef het al eerder “dat de mens in al haar facetten afhankelijk is in de omstandigheden waarin hij/zij leeft”. Wij moeten deze omstandigheden menswaardig maken en zorgen voor een goed woningaanbod.

De SP vraagt zich af in hoeverre er van uitgegaan kan worden dat de sociale woningen gebouwd worden en op welk termijn. En als Wonen Venray zich niet aan de afspraken houdt, wat gaat de wethouder dan doen vraagt de SP zich af.

Venray is kennisintensief
Doelstelling programma: De knowhow en kennis binnen de Venrayse samenleving is vergroot. Weten is werk, welvaart en welzijn. Wij bevorderen dan ook een evenwichtige economische structuur en de werkgelegenheid.

De SP vraagt zich af hoe het college dit programma ziet binnen de huidige crisis.

Kortom, er is nog voldoende werk aan de winkel, ook in 2009!

U bent hier