h

Veel vragen over mogelijk AZC Blitterswijck

27 november 2015

Veel vragen over mogelijk AZC Blitterswijck

Foto: SP

Op woensdag 18 november werd bekend dat het College van B&W voornemens is een asielzoekerscentrum te vestigen op vakantiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck waar ruimte zou moeten zijn voor 750 vluchtelingen. Na gesprekken met inwoners van Blitterswijck waarvan enkelen zich hebben verenigd in een actiegroep zijn er bij de SP-fractie de nodige vragen gerezen. En na de bijeenkomst van de vereniging van eigenaren op donderdagavond 26 november zijn hier nog meer vragen bijgekomen. Deze zijn schriftelijk aan het College van B&W gesteld. 

Tijdens de raadsvergadering van 22 september is er een motie vreemd aan de orde van de dag door een grote meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Deze motie verzocht het College van B&W om in contact te treden met het COA en te onderzoeken of er binnen de gemeente vastgoed beschikbaar is, dat met inzet van acceptabele financiële middelen geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van asielzoekers. Inmiddels weten we dat het contact met COA heeft plaats gevonden en dat het samen met het College voornemens is om een AZC voor 750 asielzoekers te vestigen op vakantiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck.

Na enkele informatiebijeenkomsten zijn nog lang niet alle vragen beantwoord en rijzen er ondertussen ook steeds weer nieuwe nieuwe vragen. Zo is nog niet duidelijk wat er aan locatieonderzoek heeft plaats gevonden. De SP is benieuwd welke locaties onderzocht zijn en op basis van welke argumenten zij wel of niet geschikt zijn bevonden.

Is er wel voldoende gekeken naar alternatieven? Na een wijziging in het Besluit Omgevingsvergunning  is het namelijk per 1 november 2014 wettelijk mogelijk om leegstaande gebouwen sneller te transformeren tot woonruimte. Dit geldt ook voor grondposities waar je in korte tijd eventueel semi-permanente woonunits zou kunnen plaatsen. Er kan nu namelijk een voorbereidingsprocedure van 8 weken worden gevolgd. Daarnaast kan de tijdelijke omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar worden verleend. De belangrijkste wijziging is dat de gemeente voortaan niet meer hoeft aan te tonen dat wordt voorzien in een tijdelijke behoefte. De tijdelijke omgevingsvergunning kan ook worden verleend voor permanente behoeften zoals woonurgenten, arbeidsmigranten en de huisvesting van vluchtelingen. Mogelijk komen gebouwen op het Sint Annaterrein of andere leegstaande gebouwen in de gemeente hier wel voor in aanmerking. Dan kun je dus meerdere problemen tegelijk oplossen.

De gemeente krijgt van het COA een bepaalde vergoeding voor het vestigen van een AZC. De SP wil graag weten hoe hoog deze vergoeding is en waarvoor deze vergoedingen worden ontvangen. Het huurcontract met de exploitant van het restaurant op het Roekenbosch is per 1 december is opgezegd, waardoor deze zich genoodzaakt heeft gezien zijn 23 personeelsleden per 1 december ontslag aan te zeggen. De SP wil weten wat het College hier van vindt.

Donderdagavond 26 november heeft tijdens de vergadering van de CV Het Roekenbosch (de vereniging van eigenaren) in AC Restaurant De Meern bij Utrecht de stemming onder eigenaren van de huisjes op vakantiepark Het Roekenbosch plaats gevonden over de komst van het AZC. De uitslag was dat een grote meerderheid voor deze plannen zijn. Een overgroot deel van de eigenaren heeft niets met het dorp Blitterswijck en heeft, hoe begrijpelijk ook, alleen de financiële belangen laten meewegen. 

Huiseigenaren die een huis bewonen, kregen de mogelijkheid om hun huis alsnog te verhuren aan het COA. Dit terwijl met de onbewoonde huisjes al een aantal van 750 asielzoekers kan worden gehuisvest. Vraag is dan ook of er sprake kan zijn van een bezetting van boven de 750 asielzoekers en of hierover harde afspraken zijn gemaakt.

Er zijn door bedrijven diverse claims aangekondigd bij het bestuur van CV Het Roekenbosch. Hierover werd tijdens de vergadering beweerd dat de schade voortkomend uit claims van contractspartners voor rekening zullen zijn van de CV, maar dat alle overige claims die mogelijk nog gaan komen (van bijvoorbeeld ondernemers uit de omgeving zoals camping Het Karrewiel en Tante Jet aan de Maas) voor rekening van de gemeente zullen zijn. De SP is benieuwd of dit klopt en zo ja, of er door de gemeente al rekening met deze claims is gehouden.

De fractie hoopt dat het College de antwoorden kan geven voor een eventuele extra raadsvergadering zodat alle fracties een weloverwogen besluit zullen nemen over het al dan niet vestigen van het AZC in Blitterswijck. 

Reactie toevoegen

U bent hier