h

WMO, Wet Maatschappelijke Onrust

22 december 2006

WMO, Wet Maatschappelijke Onrust

De SP maakt zich zorgen over de WMO. Wij zijn bang dat het een ordinaire bezuinigings maatregel is en dat hier veel mensen de dupe van worden.

Als het om zorg gaat heeft dit kabinet een duidelijke doelstelling: minder verantwoordelijkheden voor de landelijke overheid en minder collectieve lasten. Dat gaat grotendeels onder de mom van ‘eigen verantwoordelijkheid’. Zo is ook de gedachte achter de invoering van de WMO. Deze wet moet welzijnsvoorzieningen, gehandicaptenvoorzieningen en een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten op lokaal niveau bij elkaar brengen. Een deel van de zorg wordt overgeheveld naar de gemeenten, om te beginnen de huishoudelijke zorg van de thuiszorg. Op zich is het niet zo’n gekke gedachte om beslissingen dichterbij de mensen te brengen. Maar in dit geval zal het leiden tot verslechteringen van de zorg. De operatie is een slinkse route geworden om te bezuinigen - een slinkse route met de nodige valkuilen.

De eerste valkuil is dat met de overdracht van taken aan de gemeenten het recht op AWBZ-zorg vervalt. De landelijk geregelde zorgplicht vervalt en gemeenten krijgen geen enkele plicht om de burgers te voorzien van kwalitatief goede zorg.

De tweede valkuil is dat geld dat gemeenten gaan krijgen slechts tijdelijk geoormerkt is. Na een paar jaar mogen gemeente zelf bepalen hoe zij het geld besteden. Het kan dan aan alles worden besteed, ook aan de verbouwing van het gemeentehuis of prestigeprojecten.

De derde valkuil is dat gemeenten straks zelf de hoogte van eigen bijdragen kunnen bepalen. Een gemeente kan kiezen voor een hoge, niet inkomensafhankelijke eigen bijdrage, ook om een financiële drempel op te werpen. Bij de laatste landelijke verhoging van de eigen bijdrage voor de thuiszorg bleek al dat mensen om financiële redenen hoognodige zorg opzeggen.
Het ideaal om de zorg dichter bij de mensen te brengen en zorg op maat te leveren komt niet dichterbij met deze wet. Het doel is onmiskenbaar bezuinigen, wat overigens bijzonder kortzichtig is. Mensen zullen moeilijker aan zaken als thuiszorg kunnen komen en daardoor eerder kiezen voor een verzorgingshuis of verpleeghuis, over het algemeen een duurdere vorm van zorg.

Volkomen terecht heeft de WMO al een bijnaam: Wet Maatschappelijke Onrust. Chronisch zieken, ouderen en gehandicapten zijn de dupe. De wet leidt tot problemen voor de mensen die onze maatschappelijke ondersteuning juist het hardste nodig hebben en die ook ten volle verdienen.

Lees ook het WMO-dossier op de site van het Ministerie van VWS of;
Kijk op Invoering WMO;
SP Meldpunt WMO.

U bent hier