h

2010, een nieuwe koers voor Venray met de SP

30 oktober 2009

2010, een nieuwe koers voor Venray met de SP

De SP wil dat er meer aandacht komt voor de dorpen rondom Venray. Daarnaast vindt de SP dat de bouw van huurwoningen en betaalbare koopwoningen stagneert. Van het jongerenbeleid in Venray is niets terecht gekomen, en vindt de SP het jammer dat het expertisecampus is afgeblazen. Een gemiste kans.
Een frisse wind, een nieuwe koers met de SP in Venray!

Jongeren in Venray en omstreken
Het jongerenbeleid heeft de afgelopen vier jaar gefaald. Het komen tot een open jeugd-en jongerencentrum lijkt verder weg dan ooit. Het pand van het Podium is een impulsieve aankoop geweest waarvan de SP nooit het nut heeft ingezien. Helaas heeft de SP achteraf gelijk gekregen. Feit is echter dat de jongeren kind van de rekening zijn, want als je als jongere eens gaat kijken wat er te beleven valt, dan zijn ze snel uitgekeken.
Hoe nu verder? De SP heeft van begin af aan aangegeven dat er jeugd-en jongerenwerk moet zijn voor kinderen vanaf twaalf jaar (brugklas). Deze jeugd kun je echt niet meer afschepen met een tienerdisco eens in de veertien dagen of eens per maand.
De SP zou graag zien dat er een voorziening komt waar deze jeugd terecht kan en waar ook de jeugd vanaf zestien jaar terecht kan.

Meer aandacht voor de dorpen
Er moet meer aandacht komen voor de dorpen rondom Venray. Een groot deel van de inwoners van de gemeente woont in een van de kerkdorpen. Er zijn enkele wat grotere dorpen, maar het merendeel zijn kleine dorpen die het zonder al te veel voorzieningen moeten doen. Om deze gemeenschappen niet te laten verworden tot een soort “openlucht verzorgingshuis” zal er goed gekeken moeten worden dat er voorzieningen zijn die zo’n dorp aantrekkelijk houden om er te gaan wonen. Dat dit geld kost moge duidelijk zijn, maar het is maar waar je de prioriteiten wilt leggen. De SP denkt het niet verstandig is om inwoners van de dorpen allerlei plannen te laten maken om er vervolgens niets mee te doen, omdat er geen geld voor is. Beter is om van te voren duidelijk is hoeveel geld er beschikbaar is en op welke termijn. Om dorpen aantrekkelijk te houden, zullen er diverse voorzieningen moeten zijn.
De SP denkt aan voorzieningen als huisarts, tandarts, buurtwinkel/bankpunt, consultatiebureau/opvoedingsondersteuning, opvang voor kinderen (voor- en naschools), ouderenwerk, boodschappenservice. De dorpen beschikken allemaal over een goed gemeenschapshuis waar veel van deze activiteiten kunnen plaatsvinden.
Voor wat betreft openbaar vervoer vindt de SP dat er gesprekken met Veolia moeten gaan plaatsvinden om minstens op een aantal tijden een bus(je) te laten rijden. Het wordt tijd dat we in Venray gaan nadenken over een zodanige spreiding van diverse voorzieningen zodat die eerlijker verdeeld zijn over het grondgebied van de gemeente. Nu is het zo dat mensen die in de dorpen wonen steeds naar Venray moeten komen, het kan ook zo zijn dat mensen van Venray naar een dorp moeten gaan. Er zou misschien meer gedacht moeten worden in afstand ipv. bevolkingsdichtheid.
Een ander belangrijk onderdeel is het bouwen van huurwoningen in dorpen. Niet iedereen is in de gelegenheid om een huis te kopen of wil dat ook.
De SP is van mening dat ook voor dorpen moet gelden dat er een gemixt aanbod van woningen komt. Speciale aandacht hierbij voor de starters en de ouderen.

Stagnerende bouw van huurwoningen en betaalbare koopwoningen
Wonen Venray is een onbetrouwbare partner vindt de SP. De afspraken met Wonen Venray stellen werkelijk niets voor. Bovendien is men daar meer bezig met makelaar spelen dan met het verhuren van woningen.
Dankzij de economische crisis is het nog droeviger gesteld met de bouw van betaalbare woningen. De SP begrijpt dan ook niet goed waarom er nog steeds wordt vastgehouden aan het bouwen van onverkoopbare appartementen en er met name plannen ontwikkeld worden voor een kleine groep mensen. Deze plannen dragen niet bij aan de broodnodige inhaalslag die hier in Venray gemaakt moet worden op het gebied van woningmarktbouw. Men kan toch onmogelijk met droge ogen beweren dat de afgelopen vier jaar een succesvol beleid is gevoerd.
Voor de komende jaren hoopt de SP op een daadkrachtig bestuur dat geen loze afspraken maakt, maar afspraken vastlegt in een contract. Als dat niet kan is wat de SP betreft de samenwerking voorbij en gaat men maar op zoek naar een andere partner. Het excuus dat andere organisaties hier niet zoveel grond hebben gaat niet op, want dat heeft Wonen Venray ook niet en het woningbezit van deze corporatie holt achteruit als ze in dit tempo blijven verkopen. Dus ook dat is binnenkort ook geen argument meer.
In de begroting valt te lezen dat het aantal te bouwen goedkope huurwoningen de komende jaren daalt. De SP vindt dat een kwalijke zaak, want de afgelopen periode zijn er al nauwelijks woningen gebouwd en er is nog wel wat in te halen.
De SP is van mening dat de komende jaren niet meer te zeer gekeken moet worden naar het woningmarktonderzoek, maar naar de nieuwe situatie die op de woningmarkt is ontstaan door de economische crisis. Dat werpt namenlijk een heel ander licht op de plannen die er nu liggen.

Inhalige directies in de zorg
De SP ergert zich groen en geel aan het inhalige gedrag van sommige mensen die in directies zitten van instellingen die gefinancierd worden met geld van belastingbetalers. Thuiszorg Limburg is zo’n instelling. De algemeen directeur ontvangt een salaris waar de meeste mensen alleen maar van kunnen dromen. Intussen stijgt het water tot aan de lippen bij de mensen die het uitvoerende werk moeten doen en verslijten hun schoenzolen sneller dan de banden van de auto van de directeur.
De SP vindt dat de gemeente niet moet samenwerken met bedrijven/instellingen en organisaties waarvan de directie/bestuurders zich niet houden aan de Balkenende-norm.
Men kan als gemeente best een goede inschatting maken van wat zorg gaat kosten. We moeten in die zin niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Dit gaat namelijk ten koste van degenen die het werk moeten verrichten en van degenen die de zorg nodig hebben. Met een minimumtarief in het achterhoofd hoeft men instellingen niet op te jagen om te gaan concurreren op de prijs.

Onderwijs en scholen
De SP vindt het een gemiste kans dat de expertisecampus is afgeblazen. Wanneer het collegeprogramma er op nageslagen wordt dat men zich sterk maakt voor de ontwikkelingskansen van kinderen, dan kan de SP alleen maar concluderen dat dit niet gelukt is. De wethouder zich heeft laten leiden door geluiden van enkele ouders. Er is niet geluisterd naar de stem van mensen die deze campus als dé mogelijkheid zagen om hun kind ook in Venray naar school te laten gaan.
Inmiddels wordt er een bom gelegd onder het volgende project: de brede school in het Brukske. De SP merkt op dat er zonder kennis van de principes van deze twee schoolsoorten van alles geroepen wordt. Dat is jammer, want op deze manier komen ontwikkelingen niet van de grond.
De SP is van mening dat het college opnieuw moet gaan kijken hoe het oorspronkelijke plan van de expertisecampus vlot getrokken kan worden.

Huisvesten van verenigingen
Al enkele jaren constateert de SP dat het blijkbaar een van de moeilijkste zaken is om enkele verenigingen op een fatsoenlijke manier te huisvesten. Euterpe, Petrus Banden en de turnvereniging St. Christoffel vragen al jaren om een goede huisvesting. De SP kan zich voorstellen dat ze langzaamaan de moed beginnen op te geven. Het verbaast de SP overigens dat het de gemeente wel lukt om op redelijke termijn voor zichzelf vervangende huisvesting te regelen terwijl dit voor de verenigingen een schier onmogelijke opgave lijkt te zijn.
Nu de wethouder heeft aangekondigd dat hij de regie rondom de accommodatie van St. Christoffel op zich wil nemen, wordt het tijd om het sein op rood te zetten. Euterpe en Petrus Banden kunnen beamen dat wanneer de gemeente de regie wil hebben het vanaf dat moment misgaat.

Re-integratiebeleid
De Rekenkamercommissie heeft een kritisch rapport geschreven over het re-integratiebeleid. Inmiddels zijn er al wel wat zaken verbeterd, maar het is nog lang niet genoeg. De SP wil weten welke prestaties tot nu toe gehaald zijn door het college. Daarnaast wil de SP weten wat het college nu gaat doen om de mensen die zeer langdurig in de bijstand zitten (het zogenaamde granieten bestand) weer aan het werk te helpen.

Bezuinigingen
De aangekondigde tekorten voor de komende jaren hangen als een zwaard van Damocles boven de begroting en boven de aanstaande grenscorrectie. De SP is van mening dat wanneer er over bezuinigen gepraat gaat worden dit gebeurt onder het motto: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. De SP gaat ervan uit dat binnen het college al gekeken is naar mogelijke bezuinigingsposten. De SP wil van het college weten waarop men gaat bezuinigen.

U bent hier