h

Plan Melkfabriek Leunen bijna van de baan

23 september 2017

Plan Melkfabriek Leunen bijna van de baan

Foto: Ronald van Hal

Het plan om 288 arbeidsmigranten te huisvesten op de locatie van de Oude Melkfabriek in Leunen is bijna van de baan. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 september staakten de stemmen. Er werden zowel 13 stemmen voor als tegen uitgebracht. Dit betekent dat het punt de volgende raadsvergadering terugkomt. Wanneer de stemmen dan opnieuw staken is het plan van de baan. 

De gemeenteraad werd gevraagd een verklaring van geen bedenkingen voor dit plan af te geven. Fractievoorzitter Jan Hendriks was tijdens zijn betoog meteen duidelijk: 'De SP heeft een boel bedenkingen bij dit plan en zal dus tegen het voorstel stemmen.'

De plannen zijn tot stand gekomen op basis van het huidige beleid voor de huisvesting van Buitenlandse werknemers, maar het voldoet er echter niet aan. Het uitgangspunt is namelijk: geen locaties op bedrijventerreinen. De gemeente stelt dat de locatie Oude Melkfabriek als bedrijventerrein geen toekomstperspectief meer heeft, maar draagt hier geen enkel argument voor aan. 

Het huidige beleid, waar alle partijen behalve SP en PP2 mee hebben ingestemd, is alleen gericht op kortdurend (short stay) verblijf. De hele raad is zich er inmiddels van bewust dat dit beleid aangepast moet worden. Dit blijkt uit de raadsbrede steun voor een voorstel van de SP om het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten voor de komende raadsverkiezingen te herzien.

Volgens de plannen komen er 288 slaapplaatsen. Deze slaapplaatsen zijn verdeeld over appartementen voor 6 personen ter grootte van 80 vierkante meter, waarin 3 slaapkamers zijn opgenomen, wat betekent 2 slaapplaatsen per slaapkamer. Mensen die hierin gehuisvest zouden worden hebben dus zeer weinig privacy.

Per persoon wordt 300 euro per maand voor huisvesting van zijn inkomen ingehouden. Dit betekent in totaal 1800 euro voor een appartement van 80 vierkante meter, terwijl je hier in de vrije sector een zeer royaal appartement of huis voor kunt huren. Wat de SP betreft riekt dit naar uitbuiting. Deze prijs is mede zo hoog omdat wij deze als gemeente opdrijven door de inning van toeristenbelasting. De gemeente Venray zou hier dus vrolijk aan meewerken om er zelf rijker van te worden. Dit deugt in de ogen van de SP niet.  

De SP is ook nog steeds van mening dat er geen koppeling zou moeten mogen bestaan tussen werken en wonen. Dit maakt echter wel onderdeel uit van dit plan. Uitzendbureaus kopen namelijk slaapplaatsen in bij Hoex-Maessen. Wanneer een arbeidsmigrant die gehuisvest is in de oude melkfabriek plotseling zonder werk zit, moet hij zijn huisvesting verlaten.

Misschien wel het belangrijkste argument om tegen dit plan te zijn is het draagvlak in de directe omgeving. De SP is zelf op onderzoek uit geweest in de directe nabijheid van de Oude Melkfabriek en heeft op twee zaterdagen met een groot aantal mensen gesproken. Hierbij is de mensen de open vraag gesteld wat men van de plannen vindt. De conclusie is dat de mensen in de directe nabijheid niet tegen de komst van arbeidsmigranten zijn, laat staan dat men hier xenofoob tegenaan kijkt, maar dat men tegen de komst van zo’n grote groep arbeidsmigranten op een plek zijn. Het draagvlak in de directe omgeving is zeer laag en er is weinig tot niets ondernomen om dit draagvlak te vergroten, terwijl dit wel door het College als voorwaarde is gesteld.  

260 mensen hebben zich verenigd in een stichting, Stichting Passend Plan Melkfabriek Leunen. Deze mensen hebben veel geld bij elkaar gelegd voor de mogelijke juridische strijd die bij een positief besluit van de gemeenteraad volgt. Een strijd die tot en met de Raad van State uitgevochten zal worden. De SP is het niet met elk standpunt van deze stichting eens, maar denken dat we als gemeente dit lange juridische gevecht met zo’n grote groep van onze eigen inwoners zouden moeten voorkomen.

In het voorstel om te komen tot 288 slaapplekken in zijn totaliteit, worden 12 bedden vrij gehouden voor andere urgent woningzoekenden en nog eens 60 bedden die mogelijkerwijze hiervoor beschikbaar zijn. Wel bieden de 60 bedden een mogelijke oplossing voor arbeidsmigranten die door handhaving uit erbarmelijke woonsituaties worden gehaald, maar hier is wat de SP betreft een beter en mogelijk al zeer snel te realiseren alternatief voor voorhanden. 

De woningcorporaties en gemeenten schreven onlangs in een gezamenlijk manifest namelijk dat zij alle woonurgenten, waaronder dus ook arbeidsmigranten, de ruimte willen geven met het in samenwerking realiseren van betaalbare en, waar wenselijk, flexibeler inzetbare huurwoningen. Wanneer de gemeente zich hier in het nieuwe beleid op gaat richten kunnen we voortaan wegblijven van gekunstelde, te grootschalige logiesconstructies waar geen draagvlak voor te vinden is, realiseren we veel eerlijkere mogelijkheden voor woonurgenten en forceren we in het belang van de arbeidsmigranten de scheiding tussen wonen en werken.

Ook Samenwerking Venray, PP2, VVD en InVENtief stemden tegen. CDA, D66 en PvdA stemden, ondanks de bedenkingen die ook zij bleken te hebben, voor de verklaring van geen bedenkingen. Omdat raadslid Bernie van Lierop (Samenwerking Venray) afwezig was eindigde de stemming in 13 voor en 13 tegen. Het reglement schrijft dan voor dat het voorstel de volgende raadsvergadering terugkomt. Mocht het dan opnieuw 13-13 worden, is het voorstel van tafel. 

Reactie toevoegen

U bent hier