h

Reactivering vliegbasis de Peel sneeuwt onder in omgevingsvisie Venray

14 mei 2020

Reactivering vliegbasis de Peel sneeuwt onder in omgevingsvisie Venray

Foto: SP Venray / Flickr

De SP vindt dat de mogelijke reactivering van vliegbasis de Peel nauwelijks aan bod komt in de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Omgevingsvisie Venray’. De SP vindt dit opmerkelijk en zorgelijk. 

Afgelopen woensdag 13 mei diende de SP hierover een zienswijze in bij het College van B&W. Als de reactivering doorgaat en de basis gebruikt gaat worden, zullen inwoners daar in heel Venray en de omliggende regio overlast van krijgen. Geluidsoverlast, de aantasting van natuur en milieu, negatieve gezondheidseffecten door toename van (ultra)fijnstof, overlast voor boeren, toeristen en inwoners. Veel overlast op allerlei gebied en toch wordt die hele vliegbasis maar éénmaal genoemd.

De SP wil hier aandacht voor en vraagt het College met klem om in de nog op te stellen milieueffectrapportage (MER) een aparte paragraaf op te nemen over de gevolgen van deze mogelijke reactivering. In de MER moet aandacht zijn voor de volksgezondheid, de effecten voor (kwetsbare) natuurgebieden, uitstoot van (ultra)fijnstof, toename van stikstofuitstoot,  geluidsoverlast van de straaljagers en de toename van geluid in samenhang met de geluidsoverlast van de A73 en het overige wegverkeer, de gevolgen voor de toeristische- en de agrarische sector, de gezondheidsaspecten voor de inwoners van Venray en omgeving.

Verder wil de SP dat in deze MER ook de opdracht moet komen te staan om een MKBA (maatschappelijke kosten- en baten analyse) te laten opstellen, zodat inwoners te weten komen wat de gevolgen voor Venray e.o. zullen zijn. De inwoners van onze gemeente en de omliggende gemeenten hebben er recht op om te weten wat hun te wachten staat op gebied van wonen, werk, recreatie en natuur.

Meer info over de omgevingsvisie vindt je op de website van de gemeente Venray.

Reactie toevoegen

U bent hier