h

Schimmige financiering verbouwing Schouwburg Venray

12 november 2016

Schimmige financiering verbouwing Schouwburg Venray

Foto: Stagecrew Events / stagecrewevents.nl

In juni 2015 besloot de gemeenteraad van Venray om een bedrag van 1,6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de verbouwing van de schouwburg. Voorwaarde was daarbij dat de provincie met eenzelfde bedrag over de brug zou komen. Nu blijkt uit onderzoek van raadslid Joep Gielens dat hier zelfs nog een miljoen euro bij is gekomen. Over de manier waarop zijn de nodige vraagtekens te stellen. Het College heeft in elk geval heel wat uit te leggen. 

Op 30 juni 2015 heeft de gemeenteraad met uitzondering van de SP ingestemd met het beschikbaar stellen van 1,6 miljoen euro als aandeel in de 5,7 miljoen euro kostende verbouwing van Schouwburg Venray. De gemeenteraad heeft hier destijds de voorwaarde aan verbonden dat de provincie met hetzelfde bedrag over de brug zou komen. Aan deze voorwaarde heeft de provincie met een besluit op 15 maart 2016 definitief voldaan. Dit was een verplichting die er nog lag voor de provincie vanuit het Regiofonds Noord-Limburg. De schouwburg zou zélf zorgen voor de dekking van het nog ontbrekende bedrag van 2,5 miljoen euro uit de eigen onderhoudsreserve en eventueel middels het werven van aanvullende fondsen. De schouwburg heeft in haar recente jaarrekeningen al aangegeven dat zij, voor de noodzakelijke forse investeringen die  in de komende jaren worden verwacht, een buffer heeft opgebouwd.

Nu blijkt uit onderzoek van raadslid Joep Gielens dat de gemeente Venray namens de schouwburg een subsidie heeft aangevraagd om een gat in de begroting voor de verbouwing van de schouwburg te dichten. Hij stelde voor het jaar 2016 de volgende tijdlijn op:

28 januari
De gemeente Venray stelt een brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg op met een nieuwe subsidieaanvraag van 1,4 miljoen euro in onder de noemer ‘culturele ambities Venray’. Hierin worden het nieuwe kunst- en cultuurbeleid, de stedelijke ontwikkeling en vernieuwing van de west-as, nieuw te openen museum Borggraaf Paviljoen, de schouwburg, de herontwikkeling van het Sint Annapark en toeristisch-recreatieve aspecten van Venray genoemd.

15 februari
De provincie ontvangt een subsidieaanvraag van Schouwburg Venray.

16 februari
De gemeente Venray stuurt de eerder genoemde brief met datum 28 januari inzake de subsidieaanvraag onder de noemer ‘culturele ambities Venray’ naar de provincie.

19 februari
De provincie ontvangt de subsidieaanvraag van de gemeente Venray met datum 28 januari 2016.

15 maart
Gedeputeerde Staten besluiten tot een subsidietoekenning aan de Schouwburg. Dit besluit staat niet op de openbare besluitenlijst van Gedeputeerde Staten.
De provincie stuurt een brief aan Schouwburg Venray. Hierin verleent de provincie een subsidie aan Schouwburg Venray naar aanleiding van de aanvraag van 15 februari met de voorwaarde “dat de gemeente Venray €2,6 miljoen bijdraagt aan het project dan wel dat aangetoond wordt dat (delen van) dit bedrag (mede) door andere co-financiers wordt bijgedragen.”

29 maart
In een mededeling portefeuillehouder inzake culturele investeringen Venray staat dat Gedeputeerde Staten op 15 maart hebben besloten om de € 1,6 miljoen, voortvloeiend uit eerdere bestuurlijke afspraken uit de vorige coalitieperiode, samenhangend met de besteding van de middelen uit het Regiofonds Noord-Limburg, in te zetten voor een subsidie aan de Stichting Schouwburg Venray voor het project Verbouwing Schouwburg.

31 maart
De provincie stuurt een verzoek aan de gemeente Venray voor aanvullende informatie over de subsidieaanvraag van 28 januari 2016. Dit betreft een inhoudelijke en financiële concretisering.

12 april
De provincie stuurt een brief naar Schouwburg Venray. De subsidieverlening aan de schouwburg wordt ingetrokken en herzien. Bij deze herziening is de voorwaarde losgelaten “dat de gemeente Venray €2,6 miljoen bijdraagt aan het project dan wel dat aangetoond wordt dat (delen van) dit bedrag (mede) door andere co-financiers wordt bijgedragen.”

23 mei
De provincie stuurt opnieuw een brief naar de gemeente Venray.

28 juni
Gedeputeerde Staten stemmen in met een mededeling portefeuillehouder inzake culturele kansen.

29 juni
De mededeling portefeuillehouder van gedeputeerde Koopmans met onderwerp ‘culturele kansen’ wordt naar Provinciale Staten gestuurd. Hierin staat te lezen dat de gemeente Venray een subsidieverzoek van 1,4 miljoen euro heeft ingediend voor de verdere culturele ambities van Venray zoals neergelegd in het gemeentelijk cultureel beleid. Ook staat vermeld dat de provincie de gemeente Venray om aanvullende informatie (inhoudelijke en financiële concretisering) heeft gevraagd met het verzoek deze uiterlijk 15 september 2016 aan te leveren.

6 juli
In een Nota voor Gedeputeerde Staten wordt voorgesteld om in te stemmen met een verlening van een incidentele subsidie van €1.000.000,00 aan de gemeente Venray ten behoeve van de culturele ambities Venray: schouwburg en omgeving, ten laste van fcl 68275 Culturele kansen voor Venray en de gemeente Venray hierover de informeren middels een beschikking. De inzet van deze €1.000.000,00 is samengesteld uit €700.000,00 uit het budget Cultuur van gedeputeerde Koopmans en €300.000,00 uit het budget Stedelijke Ontwikkeling van gedeputeerde Geurts.

12 juli
Gedeputeerde Staten besluiten om aan de gemeente Venray een incidentele subsidie te verlenen van 1 miljoen euro ten behoeve van het project Culturele ambities Venray: schouwburg en omgeving.

21 juli
De provincie Limburg stuurt een subsidiebeschikking met datum 12 juli 2016 aan de gemeente Venray. Hierin staat dat eerder om aanvullende informatie is gevraagd, maar dat de eerder op 15 februari 2016 ontvangen informatie behorende bij de subsidieaanvraag van de Stichting Schouwburg Venray als voldoende wordt beschouwd en dat de brieven van 31 maart en 23 mei 2016 komen te vervallen. Over de subsidieaanvraag heeft tevens bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen gedeputeerde Koopmans en wethouder Loonen.

29 augustus
Op de besluitenlijst van het College van B&W gemeente Venray staat het punt ‘Verlening incidentele subsidie’. Het blijkt uit de ‘nota verlening 1 miljoen’ van 24 augustus 2016 dat het gaat om de 1 miljoen subsidie die gekregen is van de provincie en die nu wordt toegekend aan Schouwburg Venray voor de verbouwing die al gaande is.

De gemeente Venray stuurt een brief aan de schouwburg met als onderwerp ‘subsidieverlening’. Hierin staat het volgende:
“Daarnaast heeft u bij de provincie Limburg, om de begroting volledig dekkend te maken, subsidie gevraagd voor het resterende gedeelte van 2,6 miljoen euro. De provincie heeft op 15 maart jl. besloten om een subsidie ter grootte van 1,6 miljoen euro aan uw Stichting te verlenen. De aldus verleende subsidie was tezamen echter niet voldoende om de kosten van de verbouwing, zoals opgenomen in de begroting en het projectplan, te dekken. Daarom is hiervoor door ons op 16 februari 2016 bij de provincie een subsidieaanvraag gedaan. De aanvraag is gedaan op basis van de door u verstrekte begroting en projectplan. ……
…… Wij hebben besloten om de door de provincie Limburg aan de gemeente Venray beschikbaar gestelde subsidie van maximaal 1 miljoen euro, bestemd voor de revitalisering van de schouwburg, bij wijze van incidentele subsidie, aan uw stichting te verlenen.” 

Deze tijdlijn leidt tot de volgende vragen aan het College van B&W in Venray:

1. Waarom heeft het College in eerste instantie (16 februari 2016) eigenlijk een subsidieaanvraag ingediend? Is dit gedaan vanwege de culturele ambities van Venray in brede zin of het dichten van een gat in de begroting van Schouwburg Venray?

2. Heeft u uw subsidieaanvraag afgestemd met Schouwburg Venray die in dezelfde periode een eigen subsidieaanvraag indienden?

3. Waarom hebben zowel de gemeente als de schouwburg Venray in dezelfde periode een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie?

4. Waarom is de gemeenteraad hier destijds niet over geïnformeerd?

5. Hoe zijn de subsidieaanvraag en uiteindelijke toekenning te rijmen met het raadsvoorstel dat behandeld is op 30 juni 2015 waarin staat dat de schouwburg zélf zou zorgen voor de dekking van het nog ontbrekende bedrag van 2,5 miljoen euro uit de eigen onderhoudsreserve en eventueel middels het werven van aanvullende fondsen?

6. Welk bedrag heeft de schouwburg wél uit de eigen onderhoudsreserve geput en voor welk bedrag zijn aanvullende fondsen geworven?

7. Wat is de inhoud van de subsidieaanvraag van Schouwburg Venray die op 15 februari 2016 door de provincie is ontvangen en onlosmakelijk deel uitmaakt van de stukken van de subsidieverlening door provincie aan gemeente en hiermee ook van gemeente aan schouwburg? Kunnen we deze subsidieaanvraag van de schouwburg aan de provincie voor de raadsvergadering van tegemoet zien? Zo nee, wanneer dan wel?

8. Heeft u gereageerd op het verzoek van de provincie van 31 maart 2016 om aanvullende informatie? Zo ja, wat was uw reactie? Zo nee, waarom niet?

9. Heeft u gereageerd op de brief van de provincie van 23 mei 2016? Zo ja, wat was uw reactie? Zo nee, waarom niet?

10. Wat is de inhoud van het bestuurlijk overleg dat wethouder Loonen met gedeputeerde Koopmans heeft gehad inzake deze subsidieaanvraag?

11. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot planning, financiën, en de communicatie tussen gemeente en schouwburg in het kader van de verbouwing van de schouwburg?

De vragen zijn vrijdag 11 november ingediend. Het College heeft 30 dagen de tijd om de vragen te beantwoorden. 

Zie voor een onderbouwing van de vragen onderstaande bijlagen.

Reactie toevoegen

U bent hier