h
Programma Iedereen telt mee 2022 - 2026

Betaalbaar Wonen

Inhoud:

Meer woningen: Om de woningnood tegen te gaan moet de voorraad sociale huurwoningen flink worden vergroot. De lange wachtlijsten moeten korter en ook middeninkomens hebben recht op een betaalbare huurwoning. Leegstand is zonde. Daarom stimuleren we het hergebruik van panden of het wonen boven winkels. Panden die lang leeg staan moeten alsnog verbouwd en aangepast worden, zodat ze als woning beschikbaar komen. Binnen twee jaar leegstand moet een pandeigenaar met een concreet plan komen. Wie een woning koopt, krijgt de plicht om die woning de eerste vijf jaar zelf te bewonen om te voorkomen dat woningen als melkkoe worden gebruikt.

Foto: SP Venray / venray.sp.nl
Steeds meer ouderen en mensen met een beperking hebben moeite om een geschikte en betaalbare huurwoning te vinden. Wij willen dat deze groepen meer keuzevrijheid krijgen om te (blijven) wonen waar ze graag wonen, door woningen en de woonomgeving levensloopbestendig te maken. Woningen voor doelgroepen zijn er nauwelijks in Venray. Wij willen plekken reserveren waar tijdelijke woningen (10 jaar)  kunnen komen, zodat men in Venray op een fatsoenlijke manier kan wonen.

Veilige en leefbare wijken: We starten met een duurzaam wijkenbeleid, om veilige en leefbare wijken in te richten en te onderhouden. We zorgen voor een leefbare buurt, met voldoende ogen en oren van de toezichthouders in de wijk. Door meer buurtmeesters bij woningcorporaties en meer handhaving door BOA’s en wijkagenten. Buurtbewoners krijgen medezeggenschap over de inrichting en het onderhoud van hun eigen wijk en omgeving.

Zeggenschap voor huurders: Bij woningcorporaties moet de menselijke maat gelden. De SP is voorstander van de herinvoering van de verenigingsstructuur bij de woningcorporaties, waarbij de ledenvergadering het hoogste orgaan is. De huurders moeten meer te zeggen krijgen over het huurbeleid, de investeringen en andere belangrijke beslissingen, zoals bijvoorbeeld renovatie/sloop of verkoop van woningen van de woningcorporatie.

Geen heropening van Vliegbasis De Peel: Ruim 2 jaar geleden lanceerde het ministerie van Defensie het onzalige plan om de vliegbasis de Peel te reactiveren en er de nieuwe straaljagers de F-35 te stationeren. De SP is het absoluut niet eens met deze plannen. We zullen samen met iedereen die deze heropening ook niet ziet zitten, optrekken om te voorkomen dat de gemeente straks ten onder gaat in een orkaan van straaljagerherrie.

Foto: SP Venray / venray.sp.nl

Aanpak van criminaliteit en overlast: Criminaliteit en overlast gevend gedrag verzieken het leven van veel mensen en moeten daarom worden bestreden. Het capaciteitsgebrek bij de politie zorgt er ook in Venray voor dat veel zaken blijven liggen. Wat de SP betreft moet er meer ingezet gaan worden op preventief aanwezig zijn door BOA’s en straatcoaches die dichterbij de inwoners staan.

Ruimte voor sport en spel: Sport en bewegen moet toegankelijk zijn voor iedereen. We zorgen voor voldoende sport- en spelvoorzieningen in buurten. In nieuwe plannen wordt rekening gehouden met voldoende groen, sport en speelmogelijkheden. Kinderen moeten voldoende ruimte hebben om buiten te spelen. Daarom willen we dat drie procent van de openbare ruimte in een woonwijk uit buitenspeelruimte bestaat. Kinderen worden door Venray betrokken bij de uitwerking van de plannen om sporten en bewegen leuk te maken. Venray investeert in gehandicaptensport en ook in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van accommodaties en voorzieningen voor mensen met een beperking. Ook speeltuinen moeten zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. Zwemlessen moeten voor iedereen betaalbaar zijn. Het doel moet zijn dat geen kind de basisschool verlaat zonder een zwemdiploma.

Glasvezel in Venray: Inmiddels zijn alle kerkdorpen voorzien van glasvezel. Dat is prima, want de buitengebieden waren tot voor deze aanleg verstoken van een goede internetverbinding. In de huidige coronacrisis met het thuiswerken is gebleken hoe belangrijk een goede internetverbinding is. Het is daarom vreemd dat in er in Venray zelf totaal geen zicht is op aanleg van deze glasvezel. Glasweb heeft zijn dienst gedaan, maar het is nu zaak dat er vaart gemaakt wordt met de aanleg, desnoods door een andere partij dan Glasweb. We willen dat Venray niet achterblijft bij de rest van Limburg/Nederland.

U bent hier