h
Programma Iedereen telt mee 2022 - 2026

Milieu en klimaat

Inhoud:

Duurzame landbouw: Een gezonde, duurzame landbouw is mogelijk als we de natuurlijke kringloop herstellen en ervoor zorgen dat boeren een reële prijs krijgen voor hun producten. Het is belangrijk dat we weten waar ons voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. De keten moet zo klein mogelijk zijn. Het mag duidelijk zijn dat er een omslag in denken en doen nodig is in de agrarische sector. De klimaatverandering en de stikstofcrisis hebben haarfijn duidelijk gemaakt hoe ernstig de situatie is. Dit betekent dat er ook in Venray het nodige zal moeten veranderen, hoe pijnlijk dit voor de agrarische sector ook is. Nu legt de veehouderij een zware claim op de draagkracht van de natuur en de gezondheid van mensen in een wijde omgeving van de bedrijven. De luchtkwaliteit in Venray is dramatisch slecht, mede door uitstoot van de vele veehouderijbedrijven. De alsmaar groeiende veehouderij zal moeten krimpen en omschakelen naar diervriendelijk en duurzaam produceren. In dit kader is het van belang dat alle niet-gebruikte milieuvergunningen ingetrokken worden. Dit voorkomt ongewenste uitbreidingen waarbij de regels gelden die tien tijde van die aanvraag gedaan zijn. Die zijn vaak soepeler dan nu. Hetzelfde geldt voor bouwvergunningen. Dat zal van deze sector de nodige inspanningen vragen. Hierbij verdienen zij steun van de gemeente en van de rijksoverheid. Ditzelfde idee geldt ook voor de landbouw. Ook hier is de grootschaligheid doorgeschoten. De biodiversiteit gaat in sneltreinvaart achteruit. Het gebruik van landbouwgif moet verder aan banden gelegd worden en biologische bestrijding verder ontwikkeld worden. Wij zijn voor boerenlandbouw en niet voor de doorgeschoten industriële landbouw, waarbij excessen ontstaan zijn als megastallen en enorme schaalvergroting. Hierbij zijn boeren vaak ook het kind van de rekening, want zij zijn afhankelijk van de banken om maar mee te kunnen in deze ratrace van groter, groter, meer en meer.

Foto: SP Venray / venray.sp.nl

Opwekken van duurzame energie: We kunnen al onze agrarische gebieden wel volleggen met zonneweides, maar als het aan de SP ligt is dat de laatste stap. Duurzame energie moet veel slimmer worden opgewekt. Elk beschikbaar dak kan worden gebruikt voor het leggen van zonnepanelen. Inwoners en bedrijven worden vaker gevraagd hun daken te verhuren aan energiecoöperaties om deze vol te leggen met zonnepanelen. Zo leggen we eerst de daken vol in plaats van ons agrarisch land. Eventueel aan te leggen zonneweides worden gesplitst in kleinere eenheden zodat ze beter inpasbaar zijn. Daarnaast vraagt de energietransitie slimmere en gedurfde oplossingen. Duurzame energie moet voor iedereen toegankelijk zijn. De gemeente moet verder denken dan alleen zonnepanelen en windmolens. Er zijn meerdere opties die te weinig worden onderzocht, denk aan geothermie, waterstof, opslag van energie. Zo kunnen openbare, niet overdekte parkeerplaatsen worden voorzien van zonnedaken. Zo wordt de weinige ruimte dubbel benut. Maatschappelijke participatie is een uitgangspunt bij het opwekken van duurzame energie in onze gemeente. Het opwekken van duurzame energie gaat hand in hand met respect voor onze leefomgeving. Dit moet passen in het beeld en ten bate zijn van de direct omwonenden. Als het aan de SP ligt worden deze initiatieven gemeenschappelijk eigendom en komen ze niet in handen van speculanten. De gemeente stimuleert en helpt desgewenst elk huishouden om naar eigen draagkracht duurzame keuzes te maken. De duurzaamheidslening kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn, deze moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast komt er meer aandacht voor het besparen van energie, de gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld. Daar waar mogelijk moet de gemeente haar best doen om mensen hierbij te ondersteunen. Want duurzaamheid mag geen luxe product worden, duurzaamheid is van ons allemaal.

Energie voor later: Het opslaan van elektriciteit in de zogenaamde ‘PowerWalls’ (batterij) maakt dat mensen meer bewust worden van hun energieverbruik en hen minder afhankelijker maakt van de energieleveranciers. Door het zelf opslaan van de opgewekte elektriciteit hoeven de elektriciteitskabels niet vervangen te worden door dikkere/zwaardere kabels. Er hoeft immers minder elektriciteit getransporteerd te worden. Bij storingen op het net heeft men minder overlast van de storing omdat men een eigen voorraad heeft. Deze voorraad kan bv. voldoende zijn voor 2 à 3 dagen aan elektriciteit. Het bouwen en onderhouden van deze ‘PowerWalls’ levert ook nog extra werkgelegenheid op. Daarnaast komt dit het terugdringen van de CO² uitstoot ten goede doordat er minder elektriciteit getransporteerd wordt. Een win-win situatie voor iedereen.

Oog voor klimaat en natuur: Het gebruik van ‘grijs water’ moeten we stimuleren. We wassen onze auto’s en spoelen onze wc’s door met regenwater en/of rivierwater. Drinkwater is te kostbaar en moet wat de SP betreft alleen gebruikt worden voor consumptie. Woningcorporaties en particuliere verhuurders stimuleren we om regenpijpen af te koppelen van het riool. Als SP vinden we dat er meer aandacht moet komen voor het versterken en verbeteren van de biodiversiteit. Het kappen van bomen wordt sterk ontmoedigd, alleen als het echt niet anders kan. Voor elke gekapte boom keert er ook een terug. Er komt in Venray een programma voor het vergroenen van onze gemeente waarbij we inwoners actief stimuleren om mee te doen. De SP wil meer oog voor de gevolgen van de wegwerpmaatschappij en hoe dit kan worden aangepakt.

U bent hier