h
Programma Voor Venray 2018 - 2022

Voor duurzame landbouw

In Venray zijn de landbouw en veeteelt belangrijke bedrijfstakken waarbij ook aandacht moet zijn voor duurzame bedrijfsvoering. SP maakt zich er sterk voor dat bedrijven in deze sector voldoen aan de regels, wat de leefbaarheid van de omgeving én de werkgelegenheid ten goede komt.

Maar hoe zorgen we ervoor dat:
 • Venrayse landbouwbedrijven weer aantrekkelijk worden?
 • we voorop lopen met betere regels voor dierenwelzijn en milieu?
 • dat ons landschap wordt beschermd tegen grootschalige, uitdijende bebouwing?
 • mensen en dieren beschermd worden tegen de negatieve effecten van alsmaar intensievere veehouderij?
 • onze omgeving leefbaar blijft?
 • natuurlijk gedrag van dieren weer het uitgangspunt is, dus koeien in de wei en varkens die de ruimte hebben?

De SP wil dat:

 • veehouderijen meer worden ondersteund wanneer zij willen overstappen op duurzame vormen van veehouderij;
 • landbouwbedrijven meer worden ondersteund wanneer zij zonnepanelen aanleggen;
 • er strenger wordt gehandhaafd bij milieuovertredingen;
 • er vaker wordt gemeten hoe het gesteld is met het leefklimaat binnen en buiten de bebouwde komgrenzen van Venray en haar dorpen;
 • geurnormen worden aangescherpt;
 • vergunningen voor dier- of milieuonvriendelijke stallen niet meer worden afgegeven;
 • nieuwe vergunningen voor uitbreiding van veehouderijen of mestverwerkende bedrijven niet worden afgegeven binnen een straal van 2 km buiten de bebouwde kom, behalve als er een grote vermindering van fijnstof uitstoot en ammoniak ontstaat door bijv. een oude stal te vervangen;
 • buurtbewoners een zwaarwegende stem hebben in het voortraject van aanvragen voor uitbreiding en/of vernieuwing van stallen.

U bent hier