h
Programma Voor Venray 2018 - 2022

Voor sociaal wonen voor iedereen

Betaalbaar wonen voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt van de SP. Mensen hebben recht op kwalitatief goede en duurzame huurwoningen.

Dus hoe zorgen we ervoor dat:
 • er meer kwalitatief goede en duurzame huurwoningen gerealiseerd worden?
 • er aandacht is voor de bouw van levensloopbestendige woningen? Het aantal ouderen neemt toe, daarnaast blijven ouderen (vaak gedwongen) langer op zichzelf wonen, waardoor zorg een belangrijke factor is bij de realisatie van geschikte woningen.
 • er voldoende realisatie is van woningen met een huur tot  414,02 euro?
 • we de kwaliteit van de huidige sociale huurwoningen en de ruimte daaromheen verbeteren?
 • we bewoners actief kunnen ondersteunen en faciliteren zonder bureaucratie om de leefbaarheid in hun buurt, wijk of dorp te verbeteren?
 • huur ten opzichte van inkomen niet wordt aangemoedigd en de doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd?
 • er genoeg flexibele en tijdelijke huurwoningen gerealiseerd worden voor spoedzoekers zoals mensen die in scheiding liggen, mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, statushouders, arbeidsmigranten, ZZP’ers, mensen met een tijdelijke baan of jongeren die op zichzelf willen gaan wonen?
 • er goede handhaving is op de kwaliteit van huisvesting voor arbeidsmigranten zodat ook zij veilig wonen en een onderdeel van de Venrayse maatschappij kunnen uitmaken?

De SP wil dat:

 • er voldoende woningen worden gebouwd die passen bij de woonbehoeften van ouderen;
 • er een groter aanbod goedkopere woningen komt met een huur tot 414,02 euro;
 • de kwaliteit van sociale huurwoningen en de ruimte eromheen wordt verbeterd;
 • bewoners actief worden ondersteund en gefaciliteerd om de leefbaarheid in hun buurt, wijk of dorp te verbeteren;
 • er betaalbare huur- en koopwoningen worden gerealiseerd voor mensen die qua inkomen net boven de sociale huurnorm uitkomen;
 • er flexibele en tijdelijke huurwoningen komen voor urgent woningzoekenden;
 • er voldoende handhaving is op de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten.

U bent hier