h
Programma Voor Venray 2018 - 2022

Voor werk dat loont

De SP is van mening dat werk moet lonen. Daarmee kan armoede voorkomen worden en het biedt mensen waardigheid en perspectief in het leven.

Maar hoe zorgen we ervoor dat:
 • iedereen kan werken?
 • wanneer werk voor iemand te hoog gegrepen is, men toch een waardevolle invulling kan geven aan de dag?
 • ook mensen met een beperking een werkplek krijgen die bij hen past?
 • kwetsbare jongeren niet buiten de boot vallen?
 • er ook voor hen een kans op de arbeidsmarkt geboden wordt?
 • wie werkt ook fatsoenlijk loon ontvangt?
 • het goede voorbeeld wordt gegeven als het om vast werk, flexwerk en het nakomen van afspraken gaat?

De SP wil dat:

 • zoveel mogelijk mensen naar een baan worden begeleid
 • de gemeente alles in het werk stelt om nieuw werk te creëren, zoals buurtconciërges, of door samen met de woningbouwvereniging een project te starten om huizen te renoveren en te isoleren;
 • minimaal 5% van de mensen in dienst bij de gemeente bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking
 • de gemeente voldoende beschutte werkplekken creëert waarbij aandacht is voor goed loon en secundaire arbeidsvoorwaarden als pensioenopbouw;
 • de sociale werkvoorziening behouden blijft,
 • deze tevens dienst kan doen als leer-werkplaats om mensen met een arbeidsbeperking te bemiddelen naar werk bij een reguliere werkgever;
 • vroegtijdig schoolverlaten actief bestreden wordt, zodat de kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden;
 • er leerwerktrajecten met baangarantie binnen het onderwijs gecreëerd worden voor kwetsbare jongeren die dreigen uit te vallen op school
 • uitkeringsgerechtigden een eigen re-integratietraject kunnen indienen
 • dat mensen bij wie werk geen reële optie is, altijd op een andere manier mee kunnen doen aan de samenleving;
 • de gemeente bepalend is bij de uitvoering van re-integratie en dit niet wordt overgelaten aan commerciële bureaus;
 • er niet alleen geld gestoken wordt in mensen die kunnen uitstromen naar normaal betaald werk maar dat ook mensen met een bijstandsuitkering die kansloos zijn op de arbeidsmarkt perspectief wordt geboden op zinvolle activiteiten;
 • bijstandsgerechtigden niet tot een tegenprestatie verplicht worden
 • er niet wordt gewerkt onder het minimumloon
 • bestaande banen niet worden verdrongen door werk met behoud van uitkering;
 • de gemeente maximaal 5% van de werknemers in de flexibele schil heeft. Het overige personeel heeft een vaste betrekking;
 • bij aanbestedingen geëist wordt dat de cao wordt nageleefd, ook bij onderaannemers en ZZP’ers.

U bent hier